График за приключване на първи и втори срок

Уважаеми родители и ученици,

Моля да се запознаете със сроковете за приключване на 1. срок и учебната година.

Край на първи срок: 02.02.2018 г.

Начало на втория учебен срок:

  • 07.02.2018 г. за I – ХII клас.

Вторият учебен срок завършва по следния график:

  • 15.05.2018 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)
  • 1.06.2018 г.  І – ІV клас (14 учебни седмици)
  • 15.06.2018 г.  V – VІІ клас (16 учебни седмици)
  • 29.06.2018 г.  VІІI – ХІ клас (18 учебни седмици)