График за приключване на първи и втори срок

Уважаеми родители и ученици,

Моля да се запознаете със сроковете за приключване на 1. срок и учебната година 2018-2019.

Край на първи срок: 04.02.2019 г.

Начало на втория учебен срок:

  • 06.02.2019 г. за I – ХII клас.

Вторият учебен срок завършва по следния график:

  • 15.05.2019 г.  ХІІ клас (13 учебни седмици)
  • 31.05.2019 г.  І – ІV клас (14 учебни седмици)
  • 14.06.2019 г.  V – VІ клас (16 учебни седмици)
  • 28.06.2019 г.  VІІ – ХІ клас (18 учебни седмици)