1. клас

Прием за учебната 2018/2019 година

С решение на ПС на 73. СУ за учебната 2018-2019г. ще бъдат приети 4 паралелки с 22 деца всяка.34


ВАЖНО! Актуализация на СОС от 15.03.2018 г.

Резюме на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община 2018/2019

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2018/2019 г.

Прилежащи райони на 73. СУ“Владислав Граматик“ 2018/2019

Пълен вариант на Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на столична община 2018/2019

При записване да се носят оригинали на всички документи!

Приемът на документи за кандидатстване ще се осъществи в периода 16.04 – 16.05.2018 г. всеки работен ден от 08:30-12:30 и от 13:00-17:00 часа.


Необходими документи при кандидатстване

  1. Заявление по образец (Приложение 2)

Родителят/настойникът собственоръчно попълва заявлението. Комисията няма ангажимент да попълва или допълва непопълнени данни.Необходими документи за записване на класираните ученици:

  1. Заявление за целодневно обучение. Подава се при записване на детето. (очаквайте – в процес на обновяване)
  2. Копие от акт за раждане.
  3. Оригинално удостоверение за завършена подготвителна група.

ВАЖНО! При подаване на документите за записване е необходимо да се носят  копия на всички документи, удостоверяващи истинността на данните, нанесени в Приложение 2 и оригиналите за справка!

Учебен план на приетите в 1. клас за учебната 2018-2019г. (очаквайте – в процес на обновяване)

Уважаеми родители на ученици в начален етап,

Обърнете внимание, че заявлението за целодневно обучение е обновено. Допълнено е, че самоподготовката до 16 ч. има задължителен характер. Моля да се съобразявате с този час при записване на децата в други извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

Заповед за утвърждаване на комисия по прием на документи за първи клас.