След 7. клас

ВАЖНО! Очаквайте актуална информация за прием 2019-2020

Правила за прием след 7. клас (Наредба 10) за 2018/2019 учебна година.

Комисия за приемане на документите и записване на класираните ученици след 7. клас.


Прием на ученици след  7. клас за 2018/2019 учебна година

За учебната 2018/2019 година 73. СУ обявява план-прием на ученици в 5 паралелки с интензивно изучаване на немски език както следва:

  • 2 паралелки с профил НЕ, РЕ
  • 1 паралелка с профил НЕ, ФЕ
  • 2 паралелкa с профил НЕ, АЕ

Броят на учениците във всяка паралелка е 26 при квота 50:50 за девойки и младежи.

Профилиращите предмети по паралелки:

1. немски език – първи профил; руски език – втори профил;  

2. немски език – първи профил; френски език – втори профил;

3. немски език – първи профил; английски език – втори профил;

План-приемът е гласуван на заседание на ПС на 09.01.2018г – Протокол№5.

Приемът се извършва съгласно Наредба №10/01.09.2016г. след полагане на изпити върху материала, изучаван в 7. клас по:

  • БЕЛ – 21.05.2018г.
  • МАТ – 23.05.2018г.

Балообразуващите предмети от удостоверението за завършен 7. клас са: БЕЛ и МАТЕМАТИКА

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от РИО на МОН.

Записването на приетите ученици се извършва в 73. СУ.

ДОКУМЕНТИ за записване:

  1. Удостоверение за завършен 7. клас-оригинал;
  2. Заявление за записване;
  3. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /след издаване на служебна бележка от комисията по записване в 73. СОУ, че ученикът е записан/;
  4. Здравен картон;
  5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/.

ЗАПИСВАНЕ:

I етап: .04.07.-06.07.2018г. / 08:00 – 12:30. и 13:00 – 18:00ч./

II етап: 13.07.-17.07.2018г. /08:00 – 12:30. и 13:00 – 18:00ч./

III етап: 27.07. -30.07. 2018г. /08:00 – 12:30. и 13:00 – 18:00ч./

При наличие на незаети места след III етап със заповед на директора в срок до 2.08.2018г. същите се обявяват на сайта на училището.

Необходими ДОКУМЕНТИ за кандидатстване след III класиране:

1.Заявление за участие в ІV етап;

2.Удостоверение за завършен 7. клас-оригинал;

3.Служебна бележка с резултатите от положените изпити-оригинал.

Подаването на документи за IV класиране се извършва в 73. СУ.

 Училището си запазва правото на промени в план-приема след съгласуване с Началника на РИО на МОН .