След 7. клас

ВАЖНО!

Правила за прием след 7. клас (Наредба 10) за 2017/2018 учебна година.

Комисии за приемане на документите и записване на класираните ученици след 7. клас.


Прием на ученици след  7. клас за 2017/2018 учебна година

За учебната 2017/2018 година 73. СУ обявява план-прием на ученици в 4 паралелки с интензивно изучаване на немски език както следва:

  • 2 паралелки с профил НЕ, РЕ
  • 1 паралелка с профил НЕ, ФЕ
  • 1 паралелкa с профил НЕ, АЕ

Броят на учениците във всяка паралелка е 26 при квота 50:50 за девойки и младежи.

Профилиращите предмети по паралелки:

1. Немски език – първи профил; Руски език – втори профил;  

2. Немски език – първи профил; Френски език – втори профил;

3. Немски език – първи профил; Английски език – втори профил;

План-приемът е гласуван на заседание на ПС през 01.2017г – Протокол№5.

Приемът се извършва съгласно Наредба №11/28.03.2005г. след полагане на изпити върху материала, изучаван в 7. клас по:

  • БЕЛ – 19.05.2017г.
  • МАТ – 22.05.2017г.

Балообразуващите предмети от удостоверението за завършен 7. клас са: БЕЛ и МАТЕМАТИКА

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от РИО на МОН.

Записването на приетите ученици се извършва в 73. СОУ.

ДОКУМЕНТИ за записване:

  1. Удостоверение за завършен 7. клас-оригинал;
  2. Заявление за записване;
  3. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /след издаване на служебна бележка от комисията по записване в 73. СОУ, че ученикът е записан/;
  4. Здравен картон;
  5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/.

ЗАПИСВАНЕ:

I етап: 28.06.-30.06.2017г. /от 08ч. до 18ч./

II етап: 05.07.-07.07.2017г. /от 08ч. до 18ч./

III етап: 18.07. -19.07. 2017г./от 09ч. до 18ч./

При наличие на незаети места след III етап в училището се подават следните ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление за участие в ІV етап;

2.Удостоверение за завършен 7. клас-оригинал;

3.Служебна бележка с резултатите от положените изпити-оригинал.

Обявяване на незаетите места, ако има такива, след III  класиране, определя се от директора – до 21.07.2017г.

 Училището си запазва правото на промени в план-приема след съгласуване с Началника на РИО на МОН .

j0398849Информация за родителите на учениците с хронични заболявания от седми клас