Прием след 7. клас

Уважаеми ученици и родители,

Предоставяме на Вашето внимание следната информация относно приема на кандидат-гимназистите в VIII клас:

 1. Запознаването  с оценените работи на учениците от VII клас, явили се на НВО по БЕЛ и по математика, ще се осъществи на 29. юни, 30. юни и 1. юли 2020 г., както следва:
 • БЕЛ – в сградата на ПГЕА, кв. „Овча купел“, бул. „Овча купел“, № 1 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;
 • Математика – в сградата на СПГЕ „Джон Атанасов“, кв. „Изток“, ул. „Райко Алексиев“, № 46 от 9:00 до 12:30 ч. и от 13:30 до 18:00 ч.;

Съгласно чл. 46 на Наредба № 11/01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците, оценките от външното оценяване не може да се променят.

При запознаването с изпитните работи на учениците от VII клас е необходимо да се спазват изискванията на Министерство на здравеопазването.

 1. График на дейностите по приемане на учениците в VIII клас.
 2. 73. СУ ще окаже съдействие при необходимост на родителите за попълване на заявленията за първо и/или трето класиране.
 3. Напомняме Ви, че цялата налична информация се публикува своевременно на сайта на РУО – София-град, раздел „Изпити и прием на ученици – прием на ученици в VIII клас“.
 4. Статистика на успеваемостта по полове и изпити
 5. Подаване на заявления за участие в първи етап на класиране

В периода 03.07.2020 г. – 07.07.2020 г. предстои подаване на заявления за участие в първи етап на класиране в училищата с прием по реда на Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование.

Подаването на заявление за участие в първи и трети етап на класиране ще бъде само по електронен път. Това може да стане:

 • без чуждо съдействие от всяко електронно устройство с достъп до интернет, по което и да е време на денонощието, включително в събота и неделя;
 • със съдействие на училището, в което ученикът завършва VII клас през профила на ученика в рамките на работния ден;
 • със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо), определено от началника на РУО – София-град, в рамките на работния ден.
 • Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа  https://priem.mon.bg и индивидуален код за достъп.
 • Обръщаме внимание, че за професионалните паралелки е необходимо да има медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика.
 1. Списък на училищата – гнезда за прием на документи за участие в първи и трети етап на класиране

УСПЕХ НА ВСИЧКИ КАНДИДАТ–ГИМНАЗИСТИ!

Съгласно чл. 63, ал. 2 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, учениците, които кандидатстват за профил „Физическо възпитание и спорт“, подават в училището следните документи за участие в приема: заявление за участие в класиране по образец на училището; копие на свидетелство за завършено основно образование; копие на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика; служебна бележка, издадена от съответната спортна федерация, която удостоверява, че ученикът е класиран за участие в олимпийски игри или на призово място от световно, европейско, балканско или държавно спортно първенство.

Паралелки с профил „Физическо възпитание и спорт“ има в 28. СУ „Алеко Константинов“ и 29. СУ „Кузман Шапкарев“.Прием на ученици след  7. клас за 2020/2021 учебна година

За учебната 2020/2021 година 73. СУ обявява план-прием на ученици в 4 паралелки с интензивно изучаване на немски език както следва:

 • 2 паралелки с профил НЕ, РЕ
 • 1 паралелка с профил НЕ, ФЕ
 • 1 паралелкa с профил НЕ, АЕ

Броят на учениците във всяка паралелка е 26 при квота 50:50 за девойки и младежи.

Профилиращите предмети по паралелки:

1. немски език – първи профил; руски език – втори профил;  

2. немски език – първи профил; френски език – втори профил;

3. немски език – първи профил; английски език – втори профил;

План-приемът е гласуван на заседание на ПС на 13.01.2020г – Протокол№4.

Приемът се извършва съгласно Наредба №10/01.09.2016г. след полагане на изпити върху материала, изучаван в 7. клас по:

 • БЕЛ – 15.06.2020г.
 • МАТ – 17.06.2020г.

Балообразуващите предмети от удостоверението за завършен 7. клас са: БЕЛ и МАТЕМАТИКА

 

Записването на приетите ученици се извършва в 73. СУ.

ДОКУМЕНТИ за записване:

 1. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;
 2. Служебна бележка с резултатите от положените изпити от НВО;
 3. Заявление за записване;
 4. Здравен картон;
 5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/.

ЗАПИСВАНЕ:

I етап: .до 16.07.2020г. / 08:00 – 12:30. и 13:00 – 18:00ч./

II етап: до 22.07.2020г. /08:00 – 12:30. и 13:00 – 18:00ч./

III етап: до 30.07. 2018г. /08:00 – 12:30. и 13:00 – 18:00ч./

При наличие на незаети места след III етап със заповед на директора в срок до 10.09.2020г. същите се обявяват на сайта на училището.

Необходими ДОКУМЕНТИ за кандидатстване след III класиране:

1.Заявление за участие в ІV етап;

2.Свидетелство за завършено основно образование – оригинал;

3.Служебна бележка с резултатите от положените изпити от положените изпити от НВО;

Подаването на документи за IV класиране се извършва в 73. СУ.

 Училището си запазва правото на промени в план-приема след съгласуване с Началника на РУО на МОН .