След 7. клас

 Прием на ученици след  7. клас за 2013/2014 учебна година

За учебната 2013/2014 година 73. СОУ обяви план-прием на ученици в 4 паралелки с интензивно изучаване на немски език.

Броят на учениците във всяка паралелка е 28 при квота 50:50 за девойки и младежи. 

Профилиращите предмети по паралелки:

1. НЕ-първи профил; РЕ-втори профил; МАТ-трети профил.   (Учебен план)

2. НЕ-първи профил; РЕ-втори профил; БЕЛ-трети профил.     (Учебен план)

3. НЕ-първи профил; ФЕ-втори профил; БЕЛ-трети профил.   (Учебен план)

4. НЕ-първи профил; АЕ-втори профил; МАТ-трети профил.    (Учебен план)

План-приемът е гласуван на заседание на ПС на 18.01.2013г – Протокол№6 и е съгласуван с Началника на РИО на МОМН.

Приемът се извършви съгласно Наредба №11/28.03.2005г. след полагане на изпити върху материала, изучаван в 7. клас по:

  • БЕЛ – 21.05.2013г.
  • МАТ – 23.05.2013г.

Балообразуващите предмети от удостоверението за завършен 7. клас са: БЕЛ и МАТЕМАТИКА

Документите за кандидатстване се подават в училища-гнезда, определени от РИО на МОМН.

Записването на приетите ученици се извършва в 73. СОУ.

ДОКУМЕНТИ за записване:

  1. Удостоверение за завършен 7. клас-оригинал;
  2. Заявление за записване;
  3. Удостоверение за преместване от училището, в което се е обучавал ученикът /след издаване на служебна бележка от комисията по записване в 73. СОУ, че ученикът е записан/;
  4. Здравен картон;
  5. Талон за здравно и имунизационно състояние на ученика към момента на записването /издава се от личния лекар/.

ЗАПИСВАНЕ:

I етап: 27.06.-01.07.2013г. /от 08ч. до 18ч./

II етап: 5.07.-8.07.2013г. /от 08ч. до 18ч./

III етап: 16.07. -17.07. 2012г./от 09ч. до 18ч./

При наличие на незаети места след III етап в училището се подават следните ДОКУМЕНТИ:

1.Заявление за участие в ІV етап;

2.Удостоверение за завършен 7. клас-оригинал;

3.Служебна бележка с резултатите от положените изпити-оригинал.

Обявяване на незаетите места, ако има такива, след III  класиране, определя се от директора - до 26.07.2013г.

 Училището си запазва правото на промени в план-приема след съгласуване с Началника на РИО на МОМН .