Свободни места

Важно!

След обявения допълнителен прием за първи клас комисията класира следните кандидати:

1. В.  Г.  Л.

2. П. С. А.

3. Г. М. В.

Записване на приетите кандидати – на 28.09.2020 г. от 9:00 до 16:00 ч. и на 29.09.2020 г. от 9:00 до 12:00 ч. в к-т 214.


След получено разрешение за допълнителен прием 73. СУ „Владислав Граматик“ обявява три свободни места за първи клас.

Заявления се подават в канцеларията, стая 214, на 25. 09. 2020 г. от 9:00 до 16:00 ч.


73. СУ „Владислав Граматик“
обявява едно свободно място за девети клас, за учебната 2020/2021 г.,
чуждоезиков профил Немски език/Руски език за момче.
Необходими документи:
1. Заявление до директора
2. Копие на свидетелство за завършено основно образование
3. Копие на служебна бележка с резултатите от НВО по БЕЛ и Математика след 7 клас
4. Копие на учебния план, по който се е обучавал ученика в 8 клас през 2019/2020 г.
5. Препоръчително е да предоставите документ за резултатите на ученика от обучението си в 8 клас.
Срок за подаване на документи 08.09 до 15:00 часа.
Място на подавне на документи: в стая 214 кабинет (канцелария)

Обявяване на резултатите: до 12:00 часа 09.09.2020 г.


Резултати от проведено класиране (16:00 ч., 18.08.2020)


Критерии за прием в  начален етап:

 1. Препоръчително-ученикът да е изучавал немски език поне последната година в училище.
 2. Резултатите от оценяването в училище по немски език да не са по-ниски от средния успех за класа.
 3. Да не са наложени наказания или санкции на ученика
 4. Прилага се системата за прием за 1. клас от Столична община

Критерии за прием в  прогимназиален етап:

 1. Ако кандидатът кандидатства за 5 клас – резултатите от външните оценявания да не са по-ниски от средният успех на класа, в който ще бъде приет (по всички предмети)
 2. Ако кандидатът кандидатства за 6. или 7. клас – средният му годишен успех да не е по-нисък от средният успех за класа, в който ще бъде приет.
 3. Препоръчително-ученикът да е изучавал немски език поне последната година в училище.
 4. Резултатите от оценяването в училище по немски език да не са по-ниски от средния успех за класа.
 5. Да не са наложени наказания или санкции на ученика
 6. В случай, че ученикът е посещавал езикови школи или курсове по немски език, да се направи изпит за установяване на езиково ниво. Този критерии е с цел да се защити детето от евентуален стрес при ниски оценки по време на предстоящата учебна година.

Критерии за прием в гимназиален етап:

 1. Учебният план да отговаря на този на 73. СУ.
 2. В случай на разминаване в учебния план се държат приравнителни изпити. Препоръчително е да се приеме ученик с пълно съответствие между учебните планове на двете училища.
 3. Ако кандидатът кандидатства за 8. – 10. клас – балът, формиран от резултатите на НВО и оценките от свидетелството за основно образование по БЕЛ и математика, да не е по-нисък от бала на паралелката, в която кандидатства.
 4. Резултатите от оценяването в училище по немски език да не са по-ниски от средния успех за класа, в който ще бъде приет.
 5. Да не са наложени наказания или санкции на ученика.
Посочените критерии са валидни при наличие на обявени свободни места!