Учебен процес

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Двусменен режим на обучение, 40 минути учебен час, междучасията са с продължителност 10 минути, голямото междучасие е след третия учебен час и е  20 минути.

Първа смяна                        Втора смяна

1. час  7:30 – 8:10                  1. час 13:30 – 14.10

2. час  8:20 – 9:00                  2. час 14:20 – 15:00

3. час  9:10 – 9:50                  3. час 15:10 – 15:50

4. час  10:10 – 10:50              4. час 16:10 – 16:50

5. час  11:00 – 11:40              5. час 15:00 – 17:40

6. час  11:50 – 12:30              6. час 17:45 – 18:25

7. час  12:35 – 13:15              7. час 18:30 – 19:10

Прогимназиален етап

 • първи срок – първа смяна;
 • втори срок – втора смяна
 • Продължаване на започналото в 1 клас ранночуждоезиково обучение по немски език;
 • В 5. клас започва изучаването на руски език като втори чужд език;
 • Вторият чужд език се изучава в 5., 6. и 7. клас с 3 часа седмично;

Забележка: Учениците от 8. клас учат заедно в една смяна  с прогимназиален етап.

Гимназиален етап (9.-12. клас)

 • първи срок – втора  смяна;
 • втори срок – първа смяна
 • Първият профилиращ предмет е немски език. 
 • Учениците от 10., 11. и 12. клас се делят на групи по немски език, които са с една повече от броя на паралелките. По този начин броят на учениците в групите е по-малък от този в паралелките, което е предпоставка за по-качествено обучение;
 • Броят на часовете по немски език в 9. клас седмично е 6;
 • Броят на часовете по немски език в 10., в 11. и в 12. клас седмично е 7 часа;
 • Вторият профилиращ предмет е руски, френски или английски език;
 • Изучаването на втория профилиращ предмет започва в 9 клас с 4 часа седмично, в 10. клас – 4 ;
 • В 11. и 12. (втори гимназиален етап) клас броят на часовете по  профилиращите предмети е 5;
 • БЕЛ се изучава в 11. и в 12. клас с 5 часа седмично;
 • В края на 12 клас учениците се явяват на две задължителни матури, едната по БЕЛ, а другата по профилиращ предмет, избран от тях.

 

ПРЕДИМСТВА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

Висококвалифицирани преподаватели;

Високи изисквания към качеството на обучение;

Профилирано обучение;

Работа с ученици и родители в дух на сътрудничество;

Ред, традиции, добра организация.

 

ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

 • Спортни празници;
 • Екскурзии;
 • Участие в проекти;
 • Баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика и др.;
 • Разнообразни дейности в ученически клубове;

 

Ние се стремим нашите ученици:

да израстват като личности и бъдещи лидери с високо гражданско съзнание, ангажирани с глобалните проблеми на човека и природата и водени от идеалите на демокрацията да са посланици на училищните ценности –

ОТГОВОРНОСТ, ЧЕСТ и УВАЖЕНИЕ