Прогимназиален етап

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Двусменен режим на обучение:

 • първи срок – първа смяна(часовете за започват в 7,30 часа и са с продължителност 40 минути);
 • втори срок – втора смяна(часовете за втора смяна започват в 13,30 часа и са с продължителност 40 минути)

Междучасията са с продължителност 10 минути;

Голямото междучасие е след третия учебен час и е с продължителност 20 минути;

Продължаване на започналото в 1 клас ранночуждоезиково обучение по немски език;

В 5. клас започва изучаването на руски език като втори чужд език;

Вторият чужд език се изучава в 5., 6. и 7. клас с 3 часа седмично;

За учениците в  7. клас се провежда външно оценяване, оценките от което се вписват като текущи;

С оценките по математика и БЕЛ от външното оценяване в 7. клас може да се участва в централното класиране за прием в профилираните гимназии и в профилираните паралелки на СОУ.

ПРЕДИМСТВА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ

 • Просторни кабинети;
 • Физкултурен салон;
 • Компютърни кабинети;
 • Училищен стол и бюфет;
 • Училищна библиотека;
 • Лекар и две медицински сестри;
 • Двама педагогически съветници;
 • Добра среда за ученици със СОП;
 • Охрана и видеонаблюдение;
 • Висококвалифицирани преподаватели;
 • Високи изисквания към качеството на обучение;
 • Работа с ученици и родители в дух на сътрудничество;
 • Ред, традиции, добра организация.

 

 ИЗВЪНКЛАСНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ

 • Спортни празници;
 • Екскурзии;
 • Участие в проекти;
 • Баскетбол, волейбол, футбол, лека атлетика и др.;
 • Училищни празненства;
 • Концерти и дарителски дейности.