ПС и психолог

Педагогическият съветник отговаря на потребностите от посредник в отношенията индивид – училищна система. Има служебни контакти с педагогическия персонал и учащите в учебното заведение. Контактува с държавни и общински служби, лаборатории за разработване на психологически тестове и материали. Извършва консултативна дейност на:

  • ученици – по проблеми, свързани с тяхното поведение; с взаимоотношенията с връстници, родители, учители; с личностното и интелектуалното им развитие;
  • учители – по проблеми, произтичащи от взаимодействията с учениците, родителите и колегите им; процедурите по налагане на наказания, съгласно Правилника за вътрешния ред на училището;
  • родители – по проблеми на взаимоотношенията с техните деца; личностното и интелектуално развитие на децата им; кариерно развитие (училищно, професионално и социално) на децата им; взаимоотношенията с училището като институция – училищно ръководство, учители, училищно настоятелство.

Педагогически съветници в 73. СУ:

  • доктор по педагогика Анна Иванова Радева-Миронова 
  • Таня Китанова Китанова

тел: 958 16 06

Училищен психолог

Проучва и подпомага психичното развитие и здраве на учениците; подготовката на образователен и професионален избор; адаптацията на учащите към образователната среда и различните социални системи. Осъществява диагностична дейност: диагностика на входното равнище на постъпващите в отделните степени ученици; диагностика на затрудненията в интелектуалната, личностната и емоционално-поведенческата сфера на учениците; идентифициране на надарени ученици, както и на ученици със специални образователни потребности; диагностика за подпомагане на училищното и професионално ориентиране и насочване на учениците. Извършва консултативна дейност на ученици, учители и родители.

Училищен психолог в 73. СОУ:  Ева Методиева Китанова (майчинство)
Замества: Божидара Гочева