Начален етап

 Училищна среда и материална база:

 • обновяваща се училищна сграда с просторни и уютни класни стаи;
 • физкултурни салони – само за учениците от начален етап;
 • компютърни кабинети и интерактивен кабинет;
 • училищен стол и бюфет;
 • училищна библиотека;
 • две медицински сестри;
 • двама педагогически съветници;
 • асансьор и тоалетна за деца с увреждания;
 • охрана и видеонаблюдение;
 • училищно настоятелство.

Организация на учебната дейност

 • едносменен режим на обучение от първи до четвърти клас;
 • часовете започват в 8.20ч
 • възможност за целодневно обучение в държавни занимални или в платени занимални към училищното настоятелство;

 

Предимства на нашето училище:

 • висококвалифицирани начални учители;
 • високи изисквания към качеството на обучение;
 • създаване на условия за културно и интелектуално израстване на учениците;
 • специално внимание и грижи за всяко дете;
 • интензивно изучаване на немски език;
 • екипна работа по потоци и на ниво методическо обединение;
 • работа с ученици и родители в дух на сътрудничество и доброжелателност;
 • ред, традиции и добра организация.

 

Извънкласни и извънучилищни дейности

 • “зелени“ и “бели“ училища;
 • екскурзии;
 • спортни празници;
 • участие в проекти;
 • софтбол, плуване, баскетбол, волейбол, футбол, бойни изкуства, шахмат, хор, танци, модерен балет.

Прием в първи клас:

 • родителите подават заявление в срок, определен от директора;
 • подборът на кандидатите се извършва независимо от реда на подаване на заявленията ;

В случай, че постъпилите заявления са повече от капацитета на материалната база, редът и условията за прием се определят със заповед на директора в съответствие с решението на Педагогическия съвет на училището, който като специализиран орган за разглеждане и разрешаване на основни педагогически въпроси има правомощия да определя начина за приемане на ученици в училището при спазване на изискванията на нормативните актове – чл. 150, ал. 1, т. 2 от ППЗНП.