Обучение

73. СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ се наложи на образователния пазар като едно от най-предпочитаните и атрактивни училища с високите си и доказани изисквания и резултати.

Превръщаме се нова образователна величина в образователното пространство. На фона на демографския срив, данните показват, че ние сме едно от най-предпочитаните училища в София.

В 73. СУ с преподаване на чужди езици“Владислав Граматик“ се обучават около 1500 ученици в трите степени на общото образование:

  • начална 1- 4 клас
  • прогимназиална 5-7 клас
  • гимназиална 8-12 клас

Утвърдения брой ученици в паралелка по план-прием е 26 при квота 50/50 за момичета и момчета.

Училището има изградени традиции не само в общообразователната, но и в чуждоезиковата подготовка.

Всяка година се осъществява прием на ученици след завършен 7. клас с чуждоезиков профил – немски език и като втори чужд език – руски,  френски или английски език.

Училището предлага възможност за получаване на Немска езикова диплома Deutsches Sprachdiplom. Издава се от Конфедерацията на министрите на образованието в Германия след успешно положен изпит в 12 клас. Този сертификат гарантира високо ниво на владеене на езика и дава право за обучение във висши учебни заведения в Германия и Австрия.

Години наред нашите ученици полагат успешно изпит за получаване на сертификат за владеене на руски език към Руския културен център. 

73. СУ с преподаване на чужди езици“Владислав Граматик“ предлага висококачествено образование, като съчетава в учебните занятия традиции, актуални изследвания и модерни структури на обучение.

От 2020 г. 73 СУ използва облачната платформа Google G Suite за образованието. Всеки ученик разполага с личен профил с домейн @73su.bg. G Suite разполага с инструменти, които помагат за по-ефективно обучение и комуникация особено при ОРЕС (дистанционна форма на обучение).

Сградата е приспособена за деца с двигателни увреждания: има рампа, асансьор, тоалетна с парапет.

Базата се обновява и естетизира, като за това имат принос и родителите.

Училището разполага с  интерактивен кабинет по природни науки, 4 компютърни кабинети, лекарски кабинет, библиотека, стол, бюфет, условия за спорт и развлечения. На разположение на учениците са: баскетболно игрище, обновено футболно игрище, професионален терен за софтбол, два физкултурни салона.