Проект Успех

Европейска оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

– Проект “Да направим училището привлекателно за младите хора” – Училище за Себеутвърждаване и Подготовка към Европейски Хоризонти (УСПЕХ);

От 14.02.2012г. в 73. СУ с преподаване на чужди езици “Владислав  Граматик”  започна провеждането на дейности по проект ”Успех”.

Целта на проекта е:

  • да намалеят отпадащите от училище деца;
  • да се ограничи броят на извинените и неизвинените отсъствия;
  • да се привлече интереса на учениците;
  • да се даде възможност на учителите да преподават по начина, по който преценят;

а това да доведе и до реформа в сферата.

През учебната 2011/2012 година в 73. СОУ са организирани 4 групи за извънкласна дейност в областите: здравно образование, здравословен начин на живот, комуникативни умения на роден езикпредприемачество.

През учебната 2012/2013 година в 73. СОУ са организирани 11 групи  за извънкласни дейности в следните области: природоматематически науки, комуникативни умения на чужд език, здравословен начин на живот, математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите, културни компетентности, здравно образование, комуникативни умения на роден език, предприемачество.