Образование за утрешния ден

През учебната 2019-2020г. 73.СУ „Владислав Граматик“ се включи в Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за

напреднали).

Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали започна от декември 2019 година. Бяха сформирани 3 клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения.

Училището идентифицира интересите и постиженията на учениците в

областта на дигиталните компетентности и оцени степента на усвоените дигитални компетентности – базови и за напреднали чрез анкетни карти. По този начин се извърши разпределението на учениците в групи по ниво на усвоени компетентности, а именно: основно, самостоятелно, свободно и специализирано.

Учителите, извършващи обучението на учениците в клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения притежават диплома за завършено висше образование по учебни предмети „Информатика“, „Информационни науки“ и „Компютърно моделиране“.

Занятията се реализираха в неучебно време – извън задължителните и избираемите учебни часове на учениците и по време на лятната ваканция. Продължителността на занятията по време на учебната година и по време на лятната ваканция бе 70 часа.

След успешно приключване на заниманията по интереси за допълнителните занимания по ключови дигитални умения, учениците попълниха Анкетни карти с които се оцени степента на усвоените дигитални компетентности. Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси получи удостоверение за преминато обучение. Учениците може да надграждат нивото си на компетентност в следващите учебни години по проекта.

Възлагането  на доставките на материали и консумативи, необходими за реализиране на дейността и заплащането на ръководителите  по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

С уважение,

Иван Петков

Директор на 73.СУ