„Квалификация на педагогическите специалисти“

Европейска оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Чрез обученията ще бъде неутрализиран дефицита на знания и умения, необходими в динамично променящата се съвременна среда, която предполага овладяване на ключовите компетенции още в предучилищното обучение. Както се посочва в Европейската референтна рамка въпросът за компетнциите на подрастващите е от жизнено значение. Те се поставят в основата на педагогическите стратегии: за личностно изразяване и развитие, за гражданско съзнание, за правата на детето и за възпитаване на отговорност за избор; за социалната интеграция и реализация на негови намерения и на бъдещи проекти. обучението
1. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда
2. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със СОП
3. Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците.
4. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие и агресията