Европейски програми и проекти

73. СУ“Владислав Граматик“ участва в следните европейски програми и проекти:

Erasmus+

Нови промени на планувани активности С2 и С3
по проект „LOCUS – Local cultures will they extinct?“
Във връзка с продължаващата пандемия с COVID-19 и наложените ограничения в трите държави участващи в проекта, дейностите по C2 и C3 се отлагат за неопределено време.

Промени на планувани активности С2 и С3 по проект „LOCUS – Local cultures will they extinct?“

Във връзка с пандемията с COVID-19 и наложените ограничения,
дейностите по C2 и C3 се преместват както следва:
– C2 през октомври 2020 и
– C3 през февруари 2021

Щастливи сме да споделим, че проект „LOCUS – Local cultures will they extinct?“ по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229, е вече в ход.

Дванадесет ученици от 11.клас на нашето училище взеха участие в първата планувана мобилност, проведена в гр.Гелзенкирхен, Германия на тема „Индустрията култура ли е? Как историята на минното дело влияе върху културата в района на Ruhr? „Is industry culture? How does the history of mining affect the culture in the Ruhr-Area?“.

В мобилността взеха участие партньорите от Португалия и Германия.

Следвайки целта на проекта „Местните обичаи и как се отразява процесът на глобализацията върху тях“, учениците от всяко училище направиха презентация на културното наследство на своята страна. Те посетиха значими примери на културната промяна в региона и имаха шанса да се запознаят с историята на паметниците, тяхното значение и принос за местното общество. По време на тази мобилност, бяха изработени и представени за гласуване предложения за лого на проекта.

Вярваме, че работата в екип и мултикултурна среда допринася за по-доброто разбиране, ползотворно бъдещо сътрудничество и солидарност на участиците в него.

18.12. 2019 г.

Презентация

Спечелен проект по програма Еразъм+

Щастливи сме да споделим, че за поредна година 73.СУ спечели финансиране за работа по проект по програма Еразъм+, Ключова дейност 2 – „Стратегически партньорства“, сектор „Училищно образование“, проекти за „Партньорства за училищен обмен“ – КА229.

Координатор на проекта ще бъде 73.СУ. Другите две училища партньори са от Португалия и Германия.

Заглавие на проекта – „Локус“, „ Местни култури – ще изчезнат ли?”

Проектът има за цел да анализира значението на местните обичаи във всяка от страните и как се отразява процесът на глобализацията върху тях. Проектът ще се осъществи в рамките на 2 години.

Учениците ще работят по темата за културното наследство, развивайки своите презентационни умения по чужд език и работа в екип в мултикултурна среда.

Цялата дейност по кандидатстване, подготовка на документацията и кореспонденция с училищата, партньори по проекта и Центъра за развитие на човешки ресурси (ЦРЧР), е в резултат на усилията на г-н Гонсало Лопес Де Са – учител по немски език в училището и съветник по Немска езикова диплома (Deutsche Sprachdiplom).


Квалификация на педагогическите специалисти

Европейска оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”

Чрез обученията ще бъде неутрализиран дефицита на знания и умения, необходими в динамично променящата се съвременна среда, която предполага овладяване на ключовите компетенции още в предучилищното обучение. Както се посочва в Европейската референтна рамка въпросът за компетнциите на подрастващите е от жизнено значение. Те се поставят в основата на педагогическите стратегии: за личностно изразяване и развитие, за гражданско съзнание, за правата на детето и за възпитаване на отговорност за избор; за социалната интеграция и реализация на негови намерения и на бъдещи проекти. обучението
1. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна среда
2. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа с деца и ученици със СОП
3. Обучение на педагогически специалисти за формиране на знания, умения и компетентности за оценяването на учениците.
4. Обучение на педагогически специалисти за превенция на училищното насилие и агресията


Образование за утрешния ден

През учебната 2019-2020г. 73.СУ „Владислав Граматик“ се включи в Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за

напреднали).

Сформирането на клубовете по интереси по ключови дигитални умения – базови и за напреднали започна от декември 2019 година. Бяха сформирани 3 клуба по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения.

Училището идентифицира интересите и постиженията на учениците в

областта на дигиталните компетентности и оцени степента на усвоените дигитални компетентности – базови и за напреднали чрез анкетни карти. По този начин се извърши разпределението на учениците в групи по ниво на усвоени компетентности, а именно: основно, самостоятелно, свободно и специализирано.

Учителите, извършващи обучението на учениците в клубовете по интереси за допълнителни занимания по ключови дигитални умения притежават диплома за завършено висше образование по учебни предмети „Информатика“, „Информационни науки“ и „Компютърно моделиране“.

Занятията се реализираха в неучебно време – извън задължителните и избираемите учебни часове на учениците и по време на лятната ваканция. Продължителността на занятията по време на учебната година и по време на лятната ваканция бе 70 часа.

След успешно приключване на заниманията по интереси за допълнителните занимания по ключови дигитални умения, учениците попълниха Анкетни карти с които се оцени степента на усвоените дигитални компетентности. Всеки ученик, успешно завършил заниманията по интереси получи удостоверение за преминато обучение. Учениците може да надграждат нивото си на компетентност в следващите учебни години по проекта.

Възлагането  на доставките на материали и консумативи, необходими за реализиране на дейността и заплащането на ръководителите  по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“.

С уважение,

Иван Петков

 • “Квалификация на педагогическите специалисти”, Европейска оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
 • eTwinning
 • ”Учене през целия живот”, партньорска програма за културен междуучилищен обмен по секторна програма „Коменски“.
 • Екологични експедиции в Русия  – международна програма


  ЕП Учене през целия живот

  Секторна програма „Коменски“

  Партньорска програма за културен междуучилищен обмен по Секторна програма Коменски


  Проект „Твоят час“ 2016-2018


  Проект „Успех“ 2012-2014