Европейски програми и проекти

73. СУ“Владислав Граматик“ участва в следните европейски програми и проекти:

  • От 02.11.2016г. в 73. СУ с преподаване на чужди езици “Владислав  Граматик”  започна провеждането на дейности по проект ”Твоят час”.
  • От 14.02.2012г. в 73. СОУ с преподаване на чужди езици “Владислав  Граматик”  започна провеждането на дейности по проект ”Успех”. За 2011/2012 учебна година в 73. СОУ са организирани 4 групи за извънкласна дейност в областите: здравно образование, здравословен начин на живот, комуникативни умения на роден език,  предприемачество. През 2012/2013 учебна година са 0рганизирани 11 групи.
  • “Квалификация на педагогическите специалисти”, Европейска оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”
  • eTwinning
  • ”Учене през целия живот”, партньорска програма за културен междуучилищен обмен по секторна програма „Коменски“.
  • Екологични експедиции в Русия  – международна програма