НП „Оптимизация на училищната мрежа“

НП "Оптимизация на училищната мрежа"Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

Цели:

  • Осигуряване на достъп до съизмеримо по качество образование на всяко дете и ученик;
  • Развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища, отговаряща на интересите и способностите на децата и учениците и на социално-икономическия профил на региона;
  • Повишаване ефективността на публичните разходи за образование, чрез оптимизиране на вътрешната структура на училищата.