НП „Информационни комуникационни технологии в училище“

Национална програма "Информационни и комуникационни технологии"Дигиталната компетентност е една от осемте ключови компетентности, дефинирани от Европейската комисия. Познанията, получени в процеса на обучение и ползване на нови технологии, рефлектират върху всички умения, свързани с житейската реализация на личността и възможността й за социална интеграция.

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване,поддържане на регистри за завършена образователна степен, извънкласни дейности, целодневно обучение и др.

ЦЕЛИ:

  1. Гарантиране на минимална технологична обезпеченост на всяко училище чрез оборудване с компютърни терминални решения.
  2. Подпомагане на училищните програми за продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата чрез предоставяне на финансова възможност за реализиране на допълнителни технологични дейности по избор на училищата.
  3. Осигуряване на високоскоростна информационна свързаност на всяко училище до национални и международни образователни ресурси.