Национални програми

73. СУ“Владислав Граматик“ участва в следните НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ:

НП „НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЯ”

МЯРКА „БЕЗ СВОБОДЕН ЧАС” – ЗАМЕСТВАНЕ НА ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ В УЧИЛИЩАТА

Целите на програмата са намаляване броя на свободните часове, като предпоставка за постигане на по-високо качество на образованието, намаляване дела на отсъствията чрез коректното им отразяване в училищната документация, предприемане на реални и ефективни училищни мерки за мотивиране на учениците, за редовно посещаване и активна работа по време на учебния час и за привличане на родителите им като партньори в училищния живот.


НП „С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК“ 

Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Националната програма „С грижа за всеки ученик”, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” е насочена към повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към личностното развитие на децата и учениците според индивидуалните им образователните им потребности.

ЦЕЛИ: Създаване на условия за изява на учениците с изявени таланти, способности и интереси в определена област на познание.


НП „ИНФОРМАЦИОННИ КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В УЧИЛИЩЕ“

Дигиталната компетентност е една от осемте ключови компетентности, дефинирани от Европейската комисия. Познанията, получени в процеса на обучение и ползване на нови технологии, рефлектират върху всички умения, свързани с житейската реализация на личността и възможността й за социална интеграция.

Достъпът до съвременни информационни технологии на учениците е неразделна част от достъпа до образование. Електронизацията на учебния процес е неотменим елемент на модерното училище. Навлизането на ИКТ в училище оптимизира процеса на обучение и повишава неговата ефективност.

Програмата подпомага и други дейности на МОМН, свързани с използването на националната ИКТ инфраструктура – държавни зрелостни изпити, външно оценяване,поддържане на регистри за завършена образователна степен, извънкласни дейности, целодневно обучение и др.

ЦЕЛИ:

  1. Гарантиране на минимална технологична обезпеченост на всяко училище чрез оборудване с компютърни терминални решения.
  2. Подпомагане на училищните програми за продължаващо въвеждане и обновяване на ИКТ в училищата чрез предоставяне на финансова възможност за реализиране на допълнителни технологични дейности по избор на училищата.
  3. Осигуряване на високоскоростна информационна свързаност на всяко училище до национални и международни образователни ресурси.

НП „ОПТИМИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩНАТА МРЕЖА“

Модул „Оптимизиране на вътрешната структура на училищата”

ЦЕЛИ:

  • Осигуряване на достъп до съизмеримо по качество образование на всяко дете и ученик;
  • Развиване на ефективна и оптимална мрежа от училища, отговаряща на интересите и способностите на децата и учениците и на социално-икономическия профил на региона;
  • Повишаване ефективността на публичните разходи за образование, чрез оптимизиране на вътрешната структура на училищата.

   ПРОГРАМА на Столична община за развитие на  физическото възпитание и спорта

„Театрално ателие 73“

 В чест на 170-та годишнина от рождението на Патриарха на българската литература Иван Вазов и в съответствие на зададените теми за образователни институции по проектно финансиране на спортни и младежки дейности ние от 73.СУ „Владислав Граматик“ решихме да създадем  “Театрално ателие 73“, чрез което да дадем възможност за изява на актьорските умения на нашите ученици, чрез техния прочит на произведенията. Още


 

НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

През учебнaта 2019-2020г. 73.СУ „Владислав Граматик“ се включи в НП „Осигуряване на съвременна образователна среда”,  Модул „Библиотеките като образователна среда”. Още