Клуб за наука и техника

Дейността на клуба се реализира от 1.01.2009 г. в рамките  на  проект   „Клубове за наука и техника” на фондация „Еврика”, подкрепена финансово от оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” по схема „Да направим училището привлекателно за младите хора” и съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

 Клубната дейност се реализира от постоянни и временни членове с научен ръководител  Емилия Здравкова.

Целите на клуба са да обогатява знанията и уменията на членовете в областта на природните науки и модерните технологии и да подбужда интереса на младите хора в тази сфера.

Работата в клуба включва и участия на изявени ученици в различни състезания, проекти и форуми, където инициативните участници получават награди, обменят опит и  създават контакти.