За 73. СУ

73. СУ с изучаване на чужди езици „Владислав Граматик” е създадено през 1968г

От началото на 1973/1974 учебна година училището става езиково – с преподаване на руски език и приема името „Д-р Кирил Драмалиев”.

Следват много успешни години и през 1981/1982 е обявено за републикански първенец и му е присъдено почетното звание „Образцово”.

През учебната 1989/1990 г. училището се преименува на „Владислав Граматик” и продължава възходящия си път на училище с изучаване на чужди езици. То се наложи на образователния пазар като едно от най-предпочитаните и атрактивни училища с високите си и доказани изисквания и резултати.

Стратегия на 73. СУ с преподаване на чужди езици „Владислав Граматик“ – в процес на разработване

Идеи и цели

Училищната общност в 73. СОУ се състои от учители, ученици, администрация и родители.

Ние вярваме, че жаждата за знания е естествена за човека и че обучението е най-качествено, когато си сътрудничат всички членове на общността. В процеса на постигане  на високите цели, които си поставяме, ние изповядваме следните ценности:

Най-ефективният учебен процес е този, който създава условия учениците да развият потенциала си докрай и им помага да си създадат по-ясна представа за своето място в света. Като развива критическото мислене, училището стимулира толерантен обмен на идеи, насърчава желание да се учи цял живот. Така учениците израстват като личности и бъдещи лидери с високо гражданско съзнание, ангажирани с глобалните проблеми на човека и природата и водени от идеалите на демокрацията.

Атмосферата, която създава училището, е атмосфера на толерантност и търпимост спрямо всички гледни точки, към които се подхожда с респект и уважение.

МАТЕРИАЛНА БАЗА

Сградата на 73. СУ“Вл.Граматик“ е на четири етажа с 19 класни стаи за учениците от начален етап, общо 26 специализирани кабинета по всички предмети, изучавани в прогимназиален и гимназиален етап, 4 компютърни кабинета, 1 кабинет по труд и техника, 2 физкултурни салона, стол, лекарски кабинет, кабинет на училищния психолог, кабинет на ресурсен учител и библиотека. В училището е построен асансьор за деца с физически увреждания.

Неотложни предстоящи ремонтни дейности:

  • Укрепване, разширяване и саниране на училищната сграда.
  • Изграждане на спортни площадки, игрища и съоръжения.
  • Изграждане на още един физкултурен салон.
  • Ремонт на класни стаи и кабинети.
  • Обновяване на материално–техническата база с нови мебели и съвременна техника.
  • Нивелация на двора с цел отводняване.
  • Дренаж на училищната сграда.
  • Обособяване на кътове за отдих и игра в двора на училището